Artikel 1: Prijzen
1. De overeengekomen prijs in het reiscontract is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden

2. De prijs is aangeduid per: (bijv.: persoon, kamer, appartement).

3. De prijzen bevatten: (bijv.: vervoer heen en terug, de door de vervoerder voorziene gratis te vervoeren bagage, vervoer vanaf vertrekplaats naar verblijfplaats en terug, verblijf in Bed and Breakfast of camping zoals voorzien in het programma: de diensten van onze vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaventaksen).

4. Niet-inbegrepen zijn: (Bijv.: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen (reisverzekering verplicht); alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan).

5. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport te gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.

6. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

7. De wijziging van taksen en heffingen, met inbegrip van de lucht-haventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.

8. Mr. Yeti berekent bij elke boeking, boekingskosten van €25,- per dossier.

9. De prijzen zijn berekend op basis van de vervoerkosten die op 1 januari 2016 bekend waren. Op eerste verzoek van de inschrijver zal de reisorganisator of reis-bemiddelaar de documenten voorleggen waaruit de prijsverhoging door zijn leverancier blijkt.

10. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

11. De herziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

12. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

13. Het saldo van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrek dag in het bezit zijn van het boekingskantoor. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een betalingsherinnering. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5.3 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

14. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet meteen de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 2: Formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.

Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– tot 8 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt de aanbetaling
– uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 35% van de reissom
– uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 50% van de reissom
– uiterlijk 2 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 75% van de reissom
– uiterlijk 1 week voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 90% van de reissom
– korter dan 7 dagen voor de vertrekdag, op de vertrekdag zelf en vanaf de dag van verrek: de reiziger betaalt de hele reissom
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

4. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van €75,- naast de normale prijsaanpassing.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.

2. De foto’s en illustraties vermeld op www.mryeti.be, in de brochures en andere documenten van Mr. Yeti hebben louter tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie/activiteiten en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

3. Door of namens de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. De reisorganisator mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs ven zo’n verzekering verlangen.

Artikel 7: Klachtenregeling
1. Ter plaatse is een formulier kennisname van klacht beschikbaar bij de plaatselijke vertegenwoordig(st)er.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken logies-verstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (lokaliteit) bevoegd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!